Profil Indywidualny Insights Discovery

Model Insights Discovery zakłada, że każdy człowiek jest inny, niepowtarzalny, ma własny styl działania, indywidualne potrzeby i oczekiwania. Różnice w tym zakresie stanowią ogromną siłę organizacji.

Profil Indywidualny Insights Discovery™ jest narzędziem wspomagającym rozwój indywidualny pracownika oraz całego zespołu. Dokument ten jest doskonałym wsparciem dla ludzi w pogłębianiu wiedzy na temat samych siebie, swojego stylu działania i jego wpływu na relacje z innymi osobami w środowisku pracy. Jednocześnie Profil wskazuje kierunki rozwoju osobistego, pomagając zwiększyć efektywność działań zarówno na gruncie prywatnym jak i zawodowym.

Profil Indywidualny przygotowywany jest na bazie odpowiedzi udzielonych w Kwestionariuszu Preferencji Insights Discovery, którego wypełnienie zabiera respondentom zwykle około 20 minut.

Każdy Profil zawiera Rozdział Podstawowy, który prezentuje informacje z zakresu:

  • Ogólnego stylu funkcjonowania
  • Mocnych i słabych stron
  • Wartości wnoszonych do zespołu
  • Komunikowania się
  • Nieuświadomionych aspektów wizerunku
  • Typu antagonistycznego
  • Wskazówek dotyczących dalszego rozwoju
  • Grafy ukazujące styl funkcjonowania zarówno w okolicznościach sprzyjających jak i w stresie oraz pracę adaptacyjną

Wiedza zawarta w Rozdziale Podstawowym może być poszerzona o treści dodatkowych rozdziałów Profilu, które doskonale wspierają rozwój indywidualny pracownika w konkretnych obszarach.

Wszystkie moduły Profilu Indywidualnego mogą stanowić podstawę pracy podczas Warsztatów Efektywności Indywidualnej, będących wstępem do dalszych działań opartych na modelu Insights Discovery™. Moduł Podstawowy i Zarządzanie stanowią ponadto bazę do pracy m.in. podczas programu Discovery – Efektywność Zespołu™.

Przykładowy Profil Indywidualny – Podstawowy

Przykładowy Profil Indywidualny – wersja pełna

Dodatkowe rozdziały to: 

Zarządzanie

Ten moduł zawiera cenne informacje, pomocne szczególnie w programach z zakresu przywództwa oraz rozwoju kompetencji menedżerskich. Pomaga on członkom kadry zarządzającej przyjrzeć się swoim własnym stylom zarządzania oraz potrzebom osób, którymi zarządzają w kategoriach motywacji, środowiska pracy oraz preferowanego stylu zarządzania. Rozdział Zarządzanie prezentuje informacje na temat respondenta dotyczące jego:

Przykładowy Profil Indywidualny – Zarządzanie

Skuteczna Sprzedaż

Zdiagnozowanie różnic pomiędzy wysoką a przeciętną efektywnością zespołu handlowego jest możliwe we wszystkich fazach procesu sprzedaży. Rozdział ten okaże się pomocny dla każdego, kto w swojej pracy wykorzystuje techniki sprzedaży i wywierania wpływu. Dzięki połączeniu Rozdziałów Podstawowego oraz Skuteczna Sprzedaż można przyjrzeć się funkcjonowaniu pracownika, jego mocnym i słabszym stronom na każdym etapie sprzedaży, od przygotowania i nawiązania kontaktu aż po rozwijanie współpracy. Moduł ten stanowi również doskonałe uzupełnienie programów szkoleniowych z zakresu sprzedaży i może być dostosowany do każdego modelu sprzedaży, jaki jest wykorzystywany w organizacji. Jest to również świetne narzędzie coachingowe dla dyrektorów handlowych, które mogą oni wykorzystać w pracy ze swoim zespołem. Rozdział Skuteczna Sprzedaż składa się z następujących części:

Przykładowy Profil Indywidualny – Skuteczna Sprzedaż

Rozwój Osobisty

Moduł ten jest pewnego rodzaju kontynuacją Rozdziału Podstawowego. Umożliwia on zrozumienie ogólnego stylu funkcjonowania, a także pomaga w zgłębianiu wiedzy na temat możliwości wzrostu i doskonalenia siebie w różnych obszarach rozwoju indywidualnego, włączając w to zagadnienia z zakresu kreatywności oraz wyznaczania celów. Rozdział Rozwój Osobisty może być wykorzystany, jako integralna część programu Insights Discovery Efektywność Indywidualna, a także może stanowić wsparcie w procesie coachingu. Moduł ten prezentuje informacje dotyczące:

Przykładowy Profil Indywidualny – Rozwój Osobisty

Pytania Wspierające Rozwój

Rozdział Pytania Wspierające Rozwój jest jednostronicowym zbiorem pytań, które znajdują zastosowanie w procesie rekrutacji i selekcji. Pytania dotykają tych obszarów, w których respondent może czuć się niezbyt pewnie, lub które może postrzegać, jako wyzwanie. Moduł ten pomoże określić poziom samoświadomości respondenta w zakresie jego słabszych stron i potencjalnych obszarów rozwoju a także jego elastyczność.

Przykładowy Profil Indywidualny – Pytania Wspierające Rozwój

Sprawdź czy osoba, z którą współpracujesz jest aktualnie akredytowanym konsultantem Insights Discovery.

Każdy Konsultant, który przejdzie pełen proces Akredytacji otrzymuje Certyfikat ważny przez 2 lata. Po tym czasie konieczne jest odświeżenie Akredytacji.